Posts belonging to Category AnesthetistANESTHETISTS DOCTORS IN KOLKATA

Anesthetists Doctors in Kolkata

Anesthesia in Kolkata

anesthesia

Dr. Anjan Dutta, Devine Nursing Home

Phone 033 2350-5636 / 033 2353-6008 / 033 2353-6011

 

Dr. Arunava Sarkar

Phone 98305 33649 / 033 2454-9859

 

Dr. Debidas Ganguli 16, Station Road, Dhakuria, Kolkata-700031

Phone 033 2473-5391

 

Dr. Dadichi Patra

Phone 98310 39138

 

Dr. Joydeb Prasad Kundu, 68/1, Bagmari Road, Flat-B, 2/3, Kolkata-700054

Phone 033 2337-7347

 

Dr. Madhuri Paul, S 6/7 Shrabani, Salt Lake

Phone 033 2337-1347

 

Dr. Saroj Banerjee, 3B, Little Russel Street, Kolkata-700071

Phone 033 2242-4671